Algemene voorwaarden en gebruiksvoorschriften

 1. Er wordt met gebruikelijke zwemkleding gezwommen.
 2. Alle aanwijzingen van de zweminstructrice dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 3. Indien geen deelnemer, is het niet toegestaan zich zonder voldoende zwemvaardigheid in het zwembad te begeven, zulks ter beoordeling van de zweminstructrice.
 4. Meegekomen kinderen (dus geen zwemmende kinderen) mogen zich tijdens de lessen uitsluitend bevinden in de kleedkamer of onder toezicht op het afgebakend terrein op het erf van de accommodatie. Dit op straffe van uitsluiting van het zwemmende kind aan de zwemactiviteiten.
 5. In de gehele accommodatie is het verboden te roken.
 6. De zwembadvloer mag niet met buitenschoenen worden betreden. Wel met blote voeten of met zg. blauwe overschoenen. Deze zijn in het zwembad verkrijgbaar.
 7. De accommodatie wordt overeenkomstig de bestemming gebruikt. Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle toegebrachte schade tijdens gebruik. De kosten voor herstel
 8. komen voor rekening van de veroorzaker. Schade of andere onregelmatigheden dienen direct bij de zweminstructrice te worden gemeld.
 9. Huisdieren worden niet binnen of op het terrein van de accommodatie toegelaten.
 10. PlonZZ is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van gebruikers of bezoekers.
 11. PlonZZ is niet aansprakelijk voor ongevallen (hoe ook genaamd) die gebruikers of bezoekers mochten overkomen.
 12. Inschrijving is pas definitief na overmaken inschrijfgeld van EUR 20,00. De datum van de overschrijving geldt als de datum van de inschrijving. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.
 13. Het lesgeld wordt voldaan via een machtiging voor maandelijkse incasso steeds aan het eind van de maand.
 14. Als het niet mogelijk is om een incasso te doen, dan wordt bij een herhalingsincasso € 6,00 extra in rekening gebracht. Bij een betalingsachterstand van meer dan 1 maand worden de lessen stopgezet.
 15. Opzeggen van de lessen dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 1 maand vooraf. Bij niet tijdig opzeggen behoud PlonZZ het recht om de volgende periode nog te incasseren.
 16. Bij ziekte of afwezigheid van de deelnemer wordt PlonZZ graag tijdig op de hoogte gebracht.
 17. Bij afwezigheid van de deelnemer door ziekte of anderszins wordt de eerste les het lesgeld doorberekend. Bij afwezigheid van de deelnemer door ziekte of anderszins bij de daaropvolgende les(sen) worden deze lessen in overleg ingehaald of wordt de incasso tijdelijk stopgezet.
 18. Bij ziekte of afwezigheid van de zweminstructrice wordt geen lesgeld in rekening gebracht en worden deelnemers tijdig geïnformeerd.
  Tijdens de schoolvakanties van Regio Zuid is er geen zwemles en wordt er ook geen lesgeld in rekening gebracht.